pawelkosikowski

Medycyna Pracy

Do badań obowiązkowo są kierowani wszyscy pracownicy. Specjaliści z zakresu medycyny pracy, na podstawie znajomości stanowiska pracy przeprowadzają badania pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia oraz efektywnego funkcjonowania. Mając na uwadze fakt, iż medycyna pracy jest tak ważnym elementem, zatrudniamy w naszym ośrodku w Świdnicy najlepszych specjalistów z tej dziedziny w kraju!

Czym są badania profilaktyczne pracownika?

Aby chronić zdrowie pracownika przed niekorzystnym wpływem warunków pracy i sposobów jej wykonywania, przepisy gwarantują każdemu pracownikowi opiekę zdrowotną w postaci profilaktycznych badań lekarskich.

Medycyna pracy w zakresie badania profilaktycznego pracownika to:

  • Ocena wpływu pracy na stan zdrowia pracownika
  • Stwierdzenie, czy ze względów zdrowotnych pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku
  • Udzielenie pracownikowi informacji o tym jak pracować, by uniknąć niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mogłyby narazić go na utratę pracy
  • Poinformowanie pracownika o stanie zdrowia, a w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych o konieczności podjęcia leczenia u lekarza rodzinnego

Zakres badania profilaktycznego obejmuje badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy oraz inne badania specjalistyczne i diagnostyczne, ale wyłącznie takie, które są ściśle związane z warunkami pracy i określone szczegółowymi przepisami. (Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami). Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu wydania osobie przyjmowanej do pracy lub pracownikowi orzeczenia lekarskiego.

  • Po zakończeniu badania profilaktycznego pracownik otrzymuje orzeczenie lekarskie o:
  • lub

  • Istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku - czyli o niezdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych warunkach.